วิสัยทัศน์   "คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่พลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

นายเจริญ บัวหลวงงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

โทร.089-844-5984


ภาพกิจกรรม

     โครงการจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทง ปี 2567

     โครงการจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทง ปี 2567

     โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดห้วยบงเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567..>>>


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
โทร.0942898776


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566  
2 การประชาคมเวทีประชาชนโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2566  
3 มีการขนายผล หรือประเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้สู่ อปท อื่น  
4 ประชาสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือขยายผลภายในองค์กร ชุมชน   
5 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
6 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
7 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566  
8 ส่งเสริมการขาย  
9 ประชาสัมพนธ์ชุมชนตระหนักถึงความจำเป็ฯของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู็สูงอายุ  
10 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ  
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโปร่ง หมู่ที่ 24    20 พ.ค. 67 0
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากบ้านนายหืด หาญศึก ถึงบ้านนายสายันต์ การเกณฑ์ บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ 18    20 พ.ค. 67 0
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เริ่มจากบ้านป่ารังงาม ถึงบ้านโปร่งใหญ่ บ้านป่ารังงาม หมู่ที่ 3    13 พ.ค. 67 26
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายหืด หาญศึก ถึงบ้านนางแป้น กล้าหาญ บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ 18    13 พ.ค. 67 22
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เริ่มจากหน้าโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี ถึงถนนไปบ้านหนองแวง บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ 4    13 พ.ค. 67 23
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากบ้านนายสมศักดิ์ ถึง ถนน นม.3165 บ้านซับสนุ่น หมู่ที่ 23    13 พ.ค. 67 26
 7. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง ยกเลิกประกาศการขายทอดตลาตพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ปากเปล่า)    9 พ.ค. 67 47
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. เริ่มจากบ้านนายสายนต์ ถึงบ้านนายจีระศักดิ์ บ้านหนองกราดน้อย หมู่ที่ 2    3 พ.ค. 67 69
 9. อบต. ห้วยบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง    2 พ.ค. 67 77
 10. อบต. ห้วยบง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ    2 พ.ค. 67 80
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เริ่มจากบ้านนายสุวรรณ์ ถึงบริษัท ราชสีมากรีน สตาร์ช จำกัด บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 17 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อ่าน 13
  2.  จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยโปร่ง หมู่ที่ 24 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 16
  3.  จ้างโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน คุ้มนายสุขสรรค์ พาแก้ว บ้านหินเพิง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 42
  4.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เริ่มจากหน้าโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี ถึงถนนไปบ้านหนองแวง บ้านศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 45
  5.  จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน คุ้มหลังวัด บ้านซับไทร หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 43
  6.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายหืด หาญศึก ถึงบ้านนายสายันต์ การเกณฑ์ บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 41
  7.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เริ่มจากบ้านป่ารังงาม ถึงบ้านโปร่งใหญ่ บ้านป่ารังงาม หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 44
  8.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายสมศักดิ์ ถึงถนน นม. 3165 บ้านซับสนุ่น หมู่ที่ 23 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 145
  9.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายหืด หาญศึก ถึงบ้านนางแป้น กล้าหาญ บ้านวังไทรงาม หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 47
  10.  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 12 บ้านเสาร์ห้า เริ่มจากถนน นม.3165 ถึงสถานีไฟฟ้าย่อยกังหันลม อ่าน 59

 1. ITAo15 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    24 เม.ย. 67 108
 2. IPAo17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี    19 เม.ย. 67 229
 3. IPAo16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    19 เม.ย. 67 124
 4. IPAo14 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    19 เม.ย. 67 129
 5. รายงานการจัดซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1 ระหว่างเดือนมกราคม2566ถึง เดือนมีนาคม 2566ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    25 เม.ย. 66 496
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคา พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)    25 เม.ย. 66 493
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคมพ.ศ.๒๕๖๖    25 เม.ย. 66 474
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 25 เม.ย. 66 492
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566    2 ก.พ. 66 655
 10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)    26 ม.ค. 66 579
 1. ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566    14 มี.ค. 67 286
 2. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    9 ต.ค. 66 423
 3. รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    1 มี.ค. 66 542
 4. ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    20 ต.ค. 65 745
 5. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2565    21 เม.ย. 65 614
 6. รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2564    24 มี.ค. 65 629
 7. รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2564    2 มี.ค. 65 606
 8. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ    2 ก.ค. 64 641
 9. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ    2 ก.ค. 64 528
 10. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ    2 ก.ค. 64 494
 1. ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    22 ก.ย. 66 437
 2. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570    28 มิ.ย. 66 437
 3. ประกาศการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 65    2 ธ.ค. 64 719
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 65    2 ธ.ค. 64 589
 5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 2565    2 ธ.ค. 64 580
 6. รายงานการประชุมการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 64    2 ธ.ค. 64 696
 7. ประกาศการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 64    2 ธ.ค. 64 542
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 64    2 ธ.ค. 64 528
 9. โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 2564    2 ธ.ค. 64 435
 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (20 กย.2566)    9 ต.ค. 66 486
 2. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 (30 สิงหาคม 2566)    21 ก.ย. 66 371
 3. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (21 สิงหาคม 2566)    21 ก.ย. 66 481
 4. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (3 สิงหาคม 2566)    28 ส.ค. 66 578
 5. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (15 พฤษภาคม 2566)    23 ส.ค. 66 432
 6. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566(11 เมษายน 2566)    18 พ.ค. 66 448
 7. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (14 กุมภาพันธ์ 2566)    12 เม.ย. 66 430
 8. ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565    21 ธ.ค. 65 526
 9. 8.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2(29 สิงหาคม 2565)    8 ก.ย. 65 574
 10. 7.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1(15 สิงหาคม 2565)    8 ก.ย. 65 672
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 100.26.179.41
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 102 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 4279 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 28930 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 214468 คน
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2550
เว็บลิงค์ (Banner)