กองช่าง

นายพิทักษ์พงษ์ พงษ์ศิริ
เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง


นายธนภาค หงษ์ขุนทด
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นายภานุวัฒน์ พรมจันทึก
ช่างโยธา


นางสาวยุวธิดา เคียนขุนทด
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวีรพงษ์ หาญศึก
พนักงานจ้างทั่วไป


นายบุญฤทธิ์ โพธิ์อยู่
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุดารัตน์ อยู่กลาง
พนักงานจ้างทั่วไป


นายธนภาค หงษ์ขุนทด
นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
0812827799