วิสัยทัศน์   "คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่พลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

นายเจริญ บัวหลวงงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

โทร.089-844-5984


ภาพกิจกรรม

     โครงการจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทง ปี 2567

     โครงการจัดงานสืบสารประเพณีลอยกระทง ปี 2567

     โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดห้วยบงเกมส์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567..>>>


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

นางปราณี เฉลิมชาติ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
โทร.0942898776


ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การประชาคมเวทีประชาชนโครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่ไม่มีงานทำ ประจำปีงบประมาณ 2566  
2 มีการขนายผล หรือประเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้สู่ อปท อื่น  
3 ประชาสัมพันธ์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือขยายผลภายในองค์กร ชุมชน   
4 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิ์การขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
6 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566  
7 ส่งเสริมการขาย  
8 ประชาสัมพนธ์ชุมชนตระหนักถึงความจำเป็ฯของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู็สูงอายุ  
9 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ  
10 ประชาส้มพันธ์สินค้า/บริการ  
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศ อบต.ห้วยบง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    17 เม.ย. 67 3
 2. ประกาศ อบต.ห้วยบง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    17 เม.ย. 67 3
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ    17 เม.ย. 67 2
 4. ประกาศ อบต.ห้วยบง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน    15 มี.ค. 67 112
 5. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    15 มี.ค. 67 116
 6. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน    20 ธ.ค. 66 191
 7. ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน    17 ก.ค. 66 338
 8. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (เส้นบ้านภูผาทอง ถึง บ้านไทยสงบ) บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10    11 ก.ค. 66 337
 9. ประกาศ อบต.ห้วยบง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโปร่งใหญ่ถึงบ้านป่ารังงาม บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20    14 มี.ค. 66 442
 10. ประกาศ อบต.ห้วยบง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 หมู่ที่ 21 บ้านซับน้ำเย็น    14 มี.ค. 66 439
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับพลู หมู่ที่ 6   อ่าน 36
  2.  ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 68
  3.  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 59
  4.  ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 66
  5.  จ้างจ้างเหมาขุดฝังกลบขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 65
  6.  จ้างจ้างเหมาล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 109
  7.  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 163
  8.  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 96
  9.  ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่าน 86
  10.  ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 190

 1. รายงานการจัดซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1 ระหว่างเดือนมกราคม2566ถึง เดือนมีนาคม 2566ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    25 เม.ย. 66 380
 2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคา พ.ศ.2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566)    25 เม.ย. 66 381
 3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคมพ.ศ.๒๕๖๖    25 เม.ย. 66 364
 4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ 25 เม.ย. 66 370
 5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2566    2 ก.พ. 66 444
 6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส4 (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕)    26 ม.ค. 66 469
 7. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส3 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕)    26 ม.ค. 66 362
 8. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส2 (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)    26 ม.ค. 66 488
 9. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส1 (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)    26 ม.ค. 66 373
 10. รายงานการจัดซื้อนำ้มันเชื้อเพลิง ไตรมาส 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    19 ม.ค. 66 394
 1. ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566    14 มี.ค. 67 107
 2. รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566    9 ต.ค. 66 298
 3. รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน    1 มี.ค. 66 437
 4. ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    20 ต.ค. 65 608
 5. รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2565    21 เม.ย. 65 504
 6. รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2564    24 มี.ค. 65 514
 7. รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินปีงบประมาณ 2564    2 มี.ค. 65 494
 8. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ    2 ก.ค. 64 516
 9. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ    2 ก.ค. 64 409
 10. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ    2 ก.ค. 64 387
 1. ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567    22 ก.ย. 66 319
 2. ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566-2570    28 มิ.ย. 66 327
 3. ประกาศการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 65    2 ธ.ค. 64 501
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 65    2 ธ.ค. 64 481
 5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 2565    2 ธ.ค. 64 461
 6. รายงานการประชุมการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 64    2 ธ.ค. 64 483
 7. ประกาศการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 64    2 ธ.ค. 64 434
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 64    2 ธ.ค. 64 419
 9. โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงาน งบประมาณ 2564    2 ธ.ค. 64 322
 1. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (20 กย.2566)    9 ต.ค. 66 264
 2. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 (30 สิงหาคม 2566)    21 ก.ย. 66 246
 3. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (21 สิงหาคม 2566)    21 ก.ย. 66 364
 4. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (3 สิงหาคม 2566)    28 ส.ค. 66 266
 5. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 (15 พฤษภาคม 2566)    23 ส.ค. 66 309
 6. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566(11 เมษายน 2566)    18 พ.ค. 66 335
 7. รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 (14 กุมภาพันธ์ 2566)    12 เม.ย. 66 319
 8. ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565    21 ธ.ค. 65 409
 9. 8.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2(29 สิงหาคม 2565)    8 ก.ย. 65 468
 10. 7.รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1(15 สิงหาคม 2565)    8 ก.ย. 65 459
วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 44.212.99.208
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 170 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 3562 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 21907 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 207445 คน
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2550
เว็บลิงค์ (Banner)