วิสัยทัศน์   "คุณภาพชีวิตที่ดี เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาการคมนาคม สังคมประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่พลังงานทดแทนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

นายเจริญ บัวหลวงงาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

โทร.089-844-5984


ภาพกิจกรรม

     การจัดการเเข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ห้วยบงเกมส์ ครั้งที่ 20" ระหว่างวันที่ 21 - 27 ตุลาคม 2565..>>>

     ตำบลห้วยบงต้องปลอดภัย

     โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒..>>>


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

 

นางสาวจีระประภา เฉลิมชาติ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง

โทร. 089-846-6616
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
2 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
3 ส่งเสริมการขายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
4 ประชาสัมพนธ์ชุมชนตระหนักถึงความจำเป็ฯของการเตรียมการเป็นผู้สูงอายุ คุณค่าและศักดิ์ศรีของผู็สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
6 ประชาส้มพันธ์สินค้า/บริการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
7 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
8 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
9 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภดส.3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
10 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
 1. ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 17 ก.ค. 66 55
 2. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (เส้นบ้านภูผาทอง ถึง บ้านไทยสงบ) บ้านภูผาทอง หมู่ที่ 10 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 11 ก.ค. 66 61
 3. ประกาศ อบต.ห้วยบง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโปร่งใหญ่ถึงบ้านป่ารังงาม บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 14 มี.ค. 66 184
 4. ประกาศ อบต.ห้วยบง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 หมู่ที่ 21 บ้านซับน้ำเย็น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 14 มี.ค. 66 180
 5. ประกาศ อบต.ห้วยบง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 หมู่ที่ 23 บ้านซับสนุ่น องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 14 มี.ค. 66 157
 6. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก ถนน นม.3165 บ้านซับพลูน้อย หมู่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 23 ม.ค. 66 207
 7. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (เริ่มจากบ้านไทยสงบถึงบ้านภูผาทอง) บ้านไทยสงบ หมู่ที่ 13 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 20 ม.ค. 66 207
 8. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (เริ่มจากทางหลวงชนบท 4033 ถึงมอญี่ปุ่น) ม.18 บ้านวังไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 11 ม.ค. 66 133
 9. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนลาดยางขึ้นมอญี่ปุ่น) บ้านวังไทรงาม หมู่ 18 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 8 ก.ค. 65 205
 10. ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคฟซีล (จากบ้านโนนสะอาด-บ้านซับพลู) ม.19 บ้านโนนสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง 6 มิ.ย. 65 188
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ EGP
  1.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสามแยกบ้านนายโพ้น สาวรีย์ ถึงไร่นายบุญเลิศ ทิศขุนทด บ้านซับยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   อ่าน 1
  2.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายเหลา มีนขุนทด ถึงถนนกังหันลม บ้านซับน้ำเย็น หมู่ที่ 21 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 4
  3.  จ้างจ้างเหมาขุดฝังกลบขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 5
  4.  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  5.  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 6
  6.  จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากสามแยกบ้านนายโพ้น สาวรีย์ ถึงไร่นายบุญเลิศ ทิศขุนทด บ้านซับยาง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  7.  จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณถนนสาธารณะสระประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9
  8.  จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณถนนสาธารณะสระประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำเต่า หมู่ที่ 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  9.  จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 88 7275 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 005-59-0003 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 10
  10.  ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่าน 9

วีดีโอ กิจกรรม


อ่านทั้งหมด
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.232.179.37
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 11 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1358 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 10355 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 156799 คน
เริ่มนับ วันที่ 9 ก.ย. 2550
เว็บลิงค์ (Banner)